WBC ry säännöt

1§  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Working Bordercollie Club ry ja sen kotipaikka on Vantaa.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bordercollieiden kanssa harrastamista, niiden kouluttamista sekä työkoirakäyttöä ja sitä kautta edistää tietoutta ja taitoa kouluttaa koirista yhteiskuntakelpoisia. Yhdistys myös pyrkii edistämään bordercollien käyttöominaisuuksien kehittämistä.
Yhdistys tarjoaa työkoiran ja harrastuskoiran koulutuksesta ja niiden kanssa kilpailemisesta kiinnostuneille jäsenilleen puitteita harjoitella, hankkia tietoa ja edetä aina arvokisoihin asti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työ- ja harrastuskoirien koulutukseen liittyvää koulutus-, kilpailu-, koe- ja kurssitoimintaa sekä koulutusleirejä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää vuosittain jäsenmaksuja jäseniltään sekä kerää varoja järjestämällä kilpailuja, näyttelyitä, näytöksiä, rahankeräyksiä, arpajaisia, vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja sekä pitämällä kanttiinia järjestämissään tilaisuuksissa. Yhdistys hankkii tarvittaessa mahdollisesti tarvittavat erillisluvat.
Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys tekee erityisesti yhteistyötä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Bordercolliet ja Australian Kelpiet ry:n kanssa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä myös muiden koti- ja ulkomaisten koirayhdistysten kanssa.

3§ Jäsenet
Jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Kirjalliseksi hakemukseksi käy myös sähköpostitse tehty hakemus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Yhdistyksen kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Esityksen kunniajäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen varsinainen jäsen. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta, mutta hänellä on varsinaisen jäsenen oikeudet.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallituksen päätöksestä voi asianomainen kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä vetoomuksen yhdistyksen hallitukselle kymmenen (10) päivän sisällä saatuaan tiedon päätöksestä, jolloin hallituksen on viivyttelemättä kutsuttava yleiskokous koolle. 
Eronneelle tai erotetulle jäsenelle ei palauteta hänen suorittamiaan jäsenmaksuja. Eronneen tai erotetun jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on yhdistykselle, sekä palauttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai muu hallituksen erikseen nimeämä henkilö yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous (kevät) ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siellä on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis­- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo­ ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten ja eroavien tilalle.
9. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjoja ei hyväksytä.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12§ Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia

Säännöt hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 22.5.2010.